Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 06 2017

1653 1219
Reposted fromsarazation sarazation viadisheveled disheveled

April 02 2017

9913 c294 500
Reposted fromginkoh ginkoh vianikotyna nikotyna
1335 114e
Reposted fromwwannie wwannie viapanmrok panmrok
Kiedy człowiekowi jest źle - Skarży się. Kiedy jest naprawdę źle - Milczy. Ale kiedy jest naprawdę bardzo źle - Śmieje się. Po prostu siada z założonymi rękami i śmieje się z tej całej, żałosnej sytuacji.
Reposted fromlabellavita labellavita viapanmrok panmrok
6470 0e79 500
Reposted fromPoranny Poranny

March 19 2017

7839 48f3
Reposted fromapkinesis apkinesis viatoniewszystko toniewszystko
A w nocy, kiedy się o czymś myśli, wszystko jest takie ostre i jeszcze prawdziwsze jak za dnia.
— Marek Hłasko
Reposted frompiksele piksele viatoniewszystko toniewszystko
3343 872c 500
True story.
To ważne, żeby mieć przyjaciół, z którymi możesz robić więcej niż plotkować, pić i palić. Zaprzyjaźnij się z ludźmi, z którymi możesz iść na śniadanie, przy których możesz płakać, takich którzy wspierają Twoje cele życiowe i wierzą w Ciebie.
Reposted frometernaljourney eternaljourney viaistsoeasy istsoeasy
Bo ludzie skomplikowani muszą do siebie mówić wprost.
Reposted fromPoranny Poranny viaAmericanlover Americanlover
5961 49d5 500
5386 0554 500
Reposted fromnaelienn naelienn viabeinthe beinthe
2532 9995 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viagazda gazda

March 12 2017

Żadna kobieta nie zapomni swoich marzeń o tym, kogo chciała mieć.
— Hłasko
Reposted fromsafeway safeway viaever ever

March 10 2017

3291 d6fe 500
Reposted fromsherlock sherlock viapunisher punisher
2911 34a1
Reposted fromhaddvck haddvck viaretaliate retaliate
2064 4030
Reposted fromtatze tatze viaAmericanlover Americanlover
Bo ja jestem, proszę pana, na zakręcie,
Ode mnie widać niebo przekrzywione.
— Agnieszka Osiecka
Reposted fromcudoku cudoku viacytaty cytaty
9991 9b18 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl