Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 19 2017

7839 48f3
Reposted fromapkinesis apkinesis viatoniewszystko toniewszystko
A w nocy, kiedy się o czymś myśli, wszystko jest takie ostre i jeszcze prawdziwsze jak za dnia.
— Marek Hłasko
Reposted frompiksele piksele viatoniewszystko toniewszystko
3343 872c 500
True story.
To ważne, żeby mieć przyjaciół, z którymi możesz robić więcej niż plotkować, pić i palić. Zaprzyjaźnij się z ludźmi, z którymi możesz iść na śniadanie, przy których możesz płakać, takich którzy wspierają Twoje cele życiowe i wierzą w Ciebie.
Reposted frometernaljourney eternaljourney viaistsoeasy istsoeasy
Bo ludzie skomplikowani muszą do siebie mówić wprost.
Reposted fromPoranny Poranny viaAmericanlover Americanlover
5961 49d5 500
5386 0554 500
Reposted fromnaelienn naelienn viabeinthe beinthe
2532 9995 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viagazda gazda

March 12 2017

Żadna kobieta nie zapomni swoich marzeń o tym, kogo chciała mieć.
— Hłasko
Reposted fromsafeway safeway viaever ever

March 10 2017

3291 d6fe 500
Reposted fromsherlock sherlock viapunisher punisher
2911 34a1
Reposted fromhaddvck haddvck viaretaliate retaliate
2064 4030
Reposted fromtatze tatze viaAmericanlover Americanlover
Bo ja jestem, proszę pana, na zakręcie,
Ode mnie widać niebo przekrzywione.
— Agnieszka Osiecka
Reposted fromcudoku cudoku viacytaty cytaty
9991 9b18 500

March 04 2017

6230 06b6
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaunmadebeds unmadebeds
0090 399b 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma viapl pl
Nie kocham Cię.
Ale pamiętam Twoją datę urodzin.
Pamiętam gdzie się pierwszy raz spotkaliśmy i w co byłeś ubrany.
Pamiętam jaką kawę lubisz.
Pamiętam napisy na papierowych kubkach.
Pamiętam Twoją ulubioną komedię.
Pamiętam wspólne rozmowy.
Pamiętam kolor Twoich oczu.
Przecież tak bardzo Cię nie kocham...
— Karl von Golding
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viabrzask brzask
1886 b467 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viabrzask brzask
8740 9daa 500
Reposted fromAmericanlover Americanlover
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl